Пристапување кон кодексот

ПРИСТАПУВАЊЕ КОН КОДЕКСОТ

Сите заинтересирани страни може да му пристапат на Кодексот за однесување во онлајн просторот за време на изборни процеси и референдуми со потпишување Пристапница, со која доброволно се обврзуваат на почитување на неговите правила и начела.

Потпишаната Пристапница се доставува до Координативното тело на е-адресата koordinativnotelozaizbori@avmu.mk

 
Субјекти кои пристапиле кон Кодексот на однесување во онлајн сферата за време на изборни процеси и референдуми

Политички партии

Левица

Пратија на пензионерите

Европска демократска партија

Онлајн медиуми

www.sport1.mk

www.4NEWS.mk

www.Ekipa.mk

www.RadovisNews.mk

www.360stepeni.mk 

www.prtalb.mk 

www.gostivarisot.mk

www.flaka.com.mk

www.makpress.mk

www.odlucise.mk

Традиционални медиуми

ТВ Коха

Радио Блета

ТВ Тера

ТВ Дуе

ТВ Кочани ЛД

Радио Кочани 

ТВ Спектра

Радио Ват

ТРД Комета 2000

ТВ Клан Мацедониа

ТВ Алфа

Печатен медиум Коха